Browsing Category

ข้อมูลหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 590/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.) อยู่ในสังกัดกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพและกลุ่มส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ (ก) จัดบริการสวัสดิการสังคม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไขเยียวยา บำบัด พื้นฟู พัฒนาอาชีพ…

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง Women and Family Development Learning Center in The North, Lampang Province. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง) ได้ถูกก่อตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้าประเวณีตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ซึ่งสภาพสังคมในขณะนั้น สตรี และเยาวสตรีของภาคเหนือส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ…

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สตรีและครอบครัวในพื้นที่ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง และมีความเสมอภาคในสังคม พันธกิจ 1) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพสตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2) จัดบริการสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาสังคม 3) สร้างความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของสตรีและครอบครัว 4) พัฒนาวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ…

ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่: 140 หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054-829735 อีเมล์: northwomen@yahoo.com แผนที่: