อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตามคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 590/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.) อยู่ในสังกัดกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพและกลุ่มส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(ก) จัดบริการสวัสดิการสังคม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไขเยียวยา บำบัด พื้นฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม และครอบครัว

(ข) พัฒนาวิชาการ ระบบและรูบแบบการให้บริการสวัสดิการ และกำหนดมาตรฐาน การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัว

(ค) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพการฝึกอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหา ทางสังคมหรือผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

(ง) จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วัฒนธรรมองค์กร

สามัคคี รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ เคารพกันละกัน

ค่านิยม

มุ่งงานสัมฤทธิ์จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา

พัฒนาศักยภาพสตรีส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเรียนรู้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

สตรีและครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพ ขาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มที่มีสถานะชายขอบ แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ อายุ 15 – 59 ปีขึ้นไป

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่

  • ลำปาง
  • สุโขทัย
  • พิจิตร
  • เพชรบูรณ์
  • กำแพงเพชร
Leave A Reply

Your email address will not be published.