ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • วัชรินทร์
  ปงจันตา
  หัวหน้า
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • งานธุรการ
   และสารบรรณ
   • ใกล้รุ่ง
    แก้วเกตุ
    พนักงานพัสดุ
    ระดับ ส4
    • จินตนา
     เจริญสุข
     นักพัฒนาสังคม
     • กมลชนก
      มีแหวน
      นักวิชาการพัสดุ
      ปฏิบัติการ
      • สุพัตรา
       แก้วภา
       เจ้าพนักงาน
       อบรมและฝึกวิชาชีพ
       • ถนอม
        สะพานหล้า
        ผู้ดูแลผู้รับบริการ
        สงเคราะห์
  • งานบริหาร
   งานบุคคล
   • สุรีรัตน์
    มีกำไร
    เจ้าพนักงาน
    อบรมและฝึกวิชาชีพ
    • ญาณิกา
     แอ่นปั๋น
     เจ้าหน้าที่
     บันทึกข้อมูล
  • งานการเงิน
   และบัญชี
   • นุชจรีย์
    กชเดชา
    หัวหน้า
    การเงินและบัญชี
    เจ้าพนักงานการเงิน
    และบัญชี
    ชำนาญงาน
    • เพ็ญศรี
     ชัยอาษา
     พนักงานการเงิน
     และบัญชี ระดับ ส4
     • จีริสุดา
      รุ่งรักษ์
      นักวิชาการเงิน
      และบัญชี
      • สุรินทร์ทร
       เตปินตา
       นักวิชาการเงิน
       และบัญชี
  • งานพัสดุ
   • สถาพร
    นนกันธา
    หัวหน้างานพัสดุ
    นักจัดการงาน
    ทั่วไปปฏิบัติการ
    • กัญวรา
     เปิ้นเขียว
     เจ้าพนักงานพัฒนา
     สังคมปฏิบัติงาน
     • ศุภมาส
      บุญต้น
      พนักงานธุรการ
      ระดับ ส3
      • ณัฐยา
       ไชยเตกูล
       เจ้าพนักงานอบรม
       และฝึกวิชาชีพ
       • วรรณิศา
        สุริยะวงค์
        เจ้าพนักงาน
        พัฒนาสังคม
  • งานอาคาร
   สถานที่
   • ปิยะ รุ่งรักษ์
    หัวหน้างานอาคาร
    สถานที่
    ช่างไฟฟ้า ระดับ ส4
    • เสริมศาสตร์
     ผัดหล้า
     ครูฝึกอาชีพ
     สงเคราะห์ ชั้น3
     • สถาพร
      กันทวงค์
      เจ้าพนักงาน
      พัฒนาสังคม
      • เซ็น
       ธรรมศรีใจ
       เจ้าหน้าที่
       พัฒนาสังคม
       • นายศักดิ์ชัย
        ปุกคำ
        เจ้าหน้าที่
        พัฒนาสังคม
  • งานยานพาหนะ
   • สิปปะภาส
    รุ่งรักษ์
    ครูฝึกอาชีพ
    สงเคราะห์ ชั้น3
    • ธีระพงศ์
     รูปิยาภรณ์
     ช่างซ่อมบำรุง
     ระดับ ช4
  • งานสูทกรรม
   • ชื่นชม
    อินต๊ะรัตน์
    พนักงาน
    ประกอบอาหาร
    • พยอม
     เขียวมี
     แม่บ้าน
Leave A Reply

Your email address will not be published.