ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ศักรินทร์
  ไชยเตกูล
  หัวหน้า
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • การเงินและบัญชี
   • นุชจรีย์
    กชเดชา
    เจ้าพนักงานธุรการ
    ชำนาญงาน
    • สังวาล
     คันธรักษ์
     พนักงานการเงิน
     และบัญชี ระดับ ส4
     • เพ็ญศรี
      ชัยอาษา
      พนักงานการเงิน
      และบัญชี ระดับ ส4
      • จีริสุดา
       รุ่งรักษ์
       นักวิชาการเงิน
       และบัญชี
       • สุรินทร์ทร
        เตปินตา
        นักวิชาการเงิน
        และบัญชี
  • งานพัสดุ
   • สถาพร
    นนกันธา
    นักจัดการงาน
    ทั่วไปปฏิบัติการ
    • กัญวรา
     เปิ้นเขียว
     เจ้าพนักงานพัฒนา
     สังคมปฏิบัติงาน
     • ณัฐยา
      ไชยเตกูล
      เจ้าพนักงานอบรม
      และฝึกวิชาชีพ
      • วรรณิศา
       สุริยะวงค์
       เจ้าพนักงาน
       พัฒนาสังคม
       • ศุภมาส
        บุญต้น
        พนักงานธุรการ
        ระดับ ส3
  • งานอำนวยการ
   • งานเจ้าหน้าที่
    • ฉันทวุฒิ
     ผลมาก
     พนักงานห้องสมุด
     ระดับ ส3
     • เฉลิมชนม์
      อินทยะ
      นักพัฒนาสังคม
      • สุรีรัตน์
       มีกำไร
       เจ้าพนักงาน
       อบรมและฝึกวิชาชีพ
       • กรปณต
        ทัพพพันธ์
        นักพัฒนาสังคม
   • งานธุรการ
    • ใกล้รุ่ง
     แก้วเกตุ
     พนักงานพัสดุ
     ระดับ ส4
     • จินตนา
      เจริญสุข
      นักพัฒนาสังคม
      • กมลชนก
       มีแหวน
       นักวิชาการพัสดุ
       ปฏิบัติการ
       • ถนอม
        สะพานหล้า
        ผู้ดูแลผู้รับบริการ
        สงเคราะห์
        • สุพัตรา
         แก้วภา
         เจ้าพนักงาน
         อบรมและฝึกวิชาชีพ
   • งานสูทกรรม
    • ภิปราย
     ธรรมศรีใจ
     พี่เลี้ยง
     • ชมชื่น
      อินต๊ะรัตน์
      พนักงาน
      ประกอบอาหาร
      • พยอม
       เขียวมี
       พนักงาน
       ทำความสะอาด
   • งานอาคาร / สถานที่
    • ปิยะ รุ่งรักษ์
     ช่างไฟฟ้า ระดับ ส4
     • เสริมศาสตร์
      ผัดหล้า
      ครูฝึกอาชีพ
      สงเคราะห์ ชั้น3
      • สถาพร
       กันทวงค์
       เจ้าพนักงาน
       พัฒนาสังคม
       • เซ็น
        ธรรมศรีใจ
        เจ้าหน้าที่
        พัฒนาสังคม
   • งานยานพาหนะ
    • สิปปะภาส
     รุ่งรักษ์
     ครูฝึกอาชีพ
     สงเคราะห์ ชั้น3
     • ธีระพงศ์
      รูปิยาภรณ์
      ช่างซ่อมบำรุง
      ระดับ ช3
   • งาน รปภ.
    • เฉลิมพล
     อินธิมา
     พนักงานรักษา
     ความปลอดภัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.