ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ศักรินทร์
  ไชยเตกูล
  หัวหน้า
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • การเงินและบัญชี
   • นุชจรีย์
    กชเดชา
    เจ้าพนักงานธุรการ
    ชำนาญงาน
    • สังวาล
     คันธรักษ์
     พนักงานการเงิน
     และบัญชี ระดับ ส4
     • เพ็ญศรี
      ชัยอาษา
      พนักงานการเงิน
      และบัญชี ระดับ ส4
      • จีริสุดา
       รุ่งรักษ์
       นักวิชาการเงิน
       และบัญชี
       • สุรินทร์ทร
        เตปินตา
        นักวิชาการเงิน
        และบัญชี
  • งานพัสดุ
   • สถาพร
    นนกันธา
    นักจัดการงาน
    ทั่วไปปฏิบัติการ
    • กัญวรา
     เปิ้นเขียว
     เจ้าพนักงานพัฒนา
     สังคมปฏิบัติงาน
     • ศุภมาส
      บุญต้น
      พนักงานธุรการ
      ระดับ ส3
      • เสาวนีย์
       ยศตื้อ
       นักพัฒนาสังคม
       • วรรณิศา
        สุริยะวงค์
        เจ้าพนักงาน
        พัฒนาสังคม
  • งานอำนวยการ
   • งานเจ้าหน้าที่
    • ชูชาติ
     เจริญลาภ
     นักสังคมสงเคราะห์
     • ฉันทวุฒิ
      ผลมาก
      พนักงานห้องสมุด
      ระดับ ส3
      • เฉลิมชนม์
       อินทยะ
       นักพัฒนาสังคม
   • งานธุรการ
    • ใกล้รุ่ง
     แก้วเกตุ
     พนักงานพัสดุ
     ระดับ ส4
     • จินตนา
      เจริญสุข
      นักพัฒนาสังคม
      • กิติมา กุณา
       นักวิชาการอบรม
       และฝึกวิชาชีพ
   • งานสูทกรรม
    • ภิปราย
     ธรรมศรีใจ
     พี่เลี้ยง
     • ชมชื่น
      อินต๊ะรัตน์
      พนักงาน
      ประกอบอาหาร
   • งานอาคาร / สถานที่
    • ปิยะ รุ่งรักษ์
     ช่างไฟฟ้า ระดับ ส4
     • เสริมศาสตร์
      ผัดหล้า
      ครูฝึกอาชีพ
      สงเคราะห์ ชั้น3
      • สถาพร
       กันทวงค์
       เจ้าพนักงาน
       พัฒนาสังคม
       • เกียรติศักดิ์
        นาคจู
        เจ้าพนักงานอบรม
        และฝึกวิชาชีพ
        • ถนอม
         สะพานหล้า
         ผู้ดูแลผู้รับบริการ
         สงเคราะห์
         • ฤทธิ์
          กระทาง
          พนักงานรักษา
          ความปลอดภัย
          • เฉลิมพล
           อินธิมา
           พนักงานรักษา
           ความปลอดภัย
           • ไพบูลย์
            ถนอมใจ
            พนักงานรักษา
            ความปลอดภัย
            • นงลักษณ์
             ยศหงษ์
             แม่บ้าน
   • งานยานพาหนะ
    • สิปปะภาส
     รุ่งรักษ์
     ครูฝึกอาชีพ
     สงเคราะห์ ชั้น3
     • ธีระพงศ์
      รูปิยาภรณ์
      ช่างซ่อมบำรุง
      ระดับ ช3
      • เซ็น
       ธรรมศรีใจ
       เจ้าหน้าที่
       พัฒนาสังคม
Leave A Reply

Your email address will not be published.