กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน

นางวัชรินทร์ ปงจันตา (นาย)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน


นายธนวัฒน์ อุดทังกันทา (แบงค์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวัชรินทร์ ผลเทิ้ม (วัช)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

นางสาวระพีพรรณ จรรยานะ
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3

นางปราณี มาลูน (ปราณี)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

นางพิมพันธ์ ยะเปียง (พิม)
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3

นางสาวจินตนา เจริญสุข (ปาหนัน)
นักพัฒนาสังคม

นางจีริสุดา รุ่งรักษ์ (น้ำหวาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางศรีนวล เดชสิริยาภรณ์ (อึ่ง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพวรรณ ฝั้นกันทา
ผู้สอนวิชาชีพ

นางสิริยากร แสนระวัง
ผู้สอนวิชาชีพ

นางกนกวรรณ วังนัยกูล
ผู้สอนวิชาชีพ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.