Browsing Category

หลักสูตรการอบรม

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ********************** วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ----------------------- วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2 ----------------------------------- วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน ********************** วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

📌📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ------------------------------- วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ --------------------------------------- วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และหลักสูตรการฝึกอาชีพ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และหลักสูตรการฝึกอาชีพ ………………………………………… วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท…