โครงสร้างการบริหารงาน

 • นุจรี เต็มรุ่ง
  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ศักรินทร์
   ไชยเตกูล
   หัวหน้าฝ่าย
   บริหารทั่วไป
  • พิรานันท์
   วานเวียง
   หัวหน้ากลุ่ม
   แผนงานและ
   วิชาการ
  • วัชรินทร์
   ปงจันตา
   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
   การเรียนรู้
   และพัฒนาอาชีพ
  • คนึงนิจ
   วงค์ใย
   หัวหน้ากลุ่ม
   ส่งเสริมการจัด
   สวัสดิการสังคม

Leave A Reply

Your email address will not be published.