รายละเอียดการฝึกอบรม

สวัสดิการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างการฝึกอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันสำคัญตามประเพณี กิจกรรมชมรม การทัศนศึกษาดูงาน พิธีปฐมนิเทศและพิธีเปิดการฝึกอบรม พิธีไหว้ครู การซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการฝึกอบรม และพิธีมอบวุฒิบัตร

การรับรองความรู้เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

ทุกหลักสูตรได้รับใบวุฒิบัตรออกโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ได้รับวุฒิบัตรออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความร่วมมือ

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
 2. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
 3. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
 4. สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
 7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
 8. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 9. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
 13. บริษัท ธนูลักษณ์ ลำพูน จำกัด
 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
 15. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
 16. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 17. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 18. เทศบาลนครลำปาง
 19. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การเสริมพลังแก่สตรีและครอบครัว

เป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ให้มีคุณภาพพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามกิจกรรมการอบรมแกนนำสตรี และครอบครัว เช่น โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว), โครงการเครือข่ายสตรีและครอบครัวยุคใหม่ต่อต้านความรุนแรง, โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง ,โครงการเครือข่ายสตรีไทยร่วมใส่ใจความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ,โครงการวัยรุ่นไทย ไร้ความรุนแรง ฯลฯ เป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความรุนแรง ปัญหาการถูกล่อลวงปัญหาการค้าประเวณี มีเครือข่ายแกนนำในชุมชนดำเนินกิจกรรม ขยายผล พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีได้อย่างเหมาะสม และการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกครอบครัว บิดา มารดา บุตร หรือผู้ปกครองและบุตรหลาน ซึ่งเป็นครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสียง (ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว) ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัว/สร้างสัมพันธภาพที่ดีกิจกรรมส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกของครอบครัว/เยาวชนมีความเข้าใจในการสร้างครอบครัวในอนาคต/การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว

บริการให้ความรู้

“ศูนย์เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย” โดยมีการให้องค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ                 เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 ติดต่อสอบถาม  054-829735

Leave A Reply

Your email address will not be published.