กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 • อิศรา
  คันธรักษ์
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
  การจัดสวัสดิการ
  สังคม
  • กฤษณา
   ดวงแก้ว
   พยาบาลวิชาชีพ
  • ศิริมาศ
   ไชยบุญเรือง
   นักสังคมสงเคราะห์
  • ปิยพรรณ
   จันทร์ศรีเมือง
   นักสังคมสงเคราะห์
  • นันทภรณ์
   แสนคำฟู
   นักสังคมสงเคราะห์
  • ณัฐณิชา
   พอใจ
   นักสังคมสงเคราะห์
Leave A Reply

Your email address will not be published.