กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 • คนึงนิจ
  วงค์ใย
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
  การจัดสวัสดิการ
  สังคม
  • เพ็ญแข
   ทารักษ์
   พนักงานธุรการ
   ระดับ ส 4
  • ศิริมาศ
   ไชยบุญเรือง
   นักสังคมสงเคราะห์
  • นันทภรณ์
   แสนคำฟู
   นักสังคมสงเคราะห์
  • กิตติภัค
   เกษมสุขพัชรา
   นักสังคมสงเคราะห์
Leave A Reply

Your email address will not be published.