การฝึกอาชีพในชุมชน เป็นการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัว ตามกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน), โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน), โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ สตรี และเยาวสตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรจัดตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ/วัสดุที่มีในพื้นที่/ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมั่นคง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การรับรองมาตรฐาน การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

การฝึกอาชีพในชุมชน

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ---------------------- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ——————————————— วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10…

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10…

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุขสร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10…

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…