การฝึกอาชีพในชุมชน เป็นการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัว ตามกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน), โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน), โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ สตรี และเยาวสตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรจัดตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ/วัสดุที่มีในพื้นที่/ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมั่นคง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การรับรองมาตรฐาน การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

การฝึกอาชีพในชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10…

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข  สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข  สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ…

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ…

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ…