การฝึกอาชีพในชุมชน เป็นการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัว ตามกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน), โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน), โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ สตรี และเยาวสตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรจัดตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ/วัสดุที่มีในพื้นที่/ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมั่นคง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การรับรองมาตรฐาน การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

การฝึกอาชีพในชุมชน

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ********************* วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน ......................................... วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน ********************* วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

การถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน ---------------------------------------------------------------- วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน -------------------------------------------------- วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ -------------------------------- วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ******************** วันที่ 22,24-26 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่…

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ——————————————— วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป.…

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน “หลักสูตรงานแฮนด์เมดสร้างรายได้”

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน "หลักสูตรงานแฮนด์เมดสร้างรายได้" ------------------------------------------ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นางนุจรี เต็มรุ่ง)…