กลุ่มแผนงานและวิชาการ

 • พิรานันท์
  วานเวียง
  หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
  และวิชาการ
  • กันต์กวี
   คำปน
   นักวิเคราะห์
   นโยบายและแผน
  • ณัฐยา
   ไชยเตกูล
   เจ้าพนักงานอบรม
   และฝึกวิชาชีพ
  • พัลลภ
   สุขสุวรรณ
   เจ้าพนักงาน
   พัฒนาสังคม
  • วีระพงษ์
   ศิริชุมแสง
   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
   ด้านคอมพิวเตอร์
Leave A Reply

Your email address will not be published.