กลุ่มแผนงานและวิชาการ

 • สิริกร
  ศุภมงคล
  หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
  และวิชาการ
  • พิรานันท์
   วานเวียง
   เจ้าพนักงาน
   ธุรการชำนาญการ
  • กันต์กวี
   คำปน
   นักวิเคราะห์
   นโยบายและแผน
  • เสาวนีย์
   ยศตื้อ
   นักพัฒนาสังคม
  • นริศร
   ชัยวงค์ล้วน
   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
   ด้านคอมพิวเตอร์
Leave A Reply

Your email address will not be published.