กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน

 • วัชรินทร์
  ปงจันตา
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
  การเรียนรู้
  และพัฒนาอาชีพ
  • กิติมา กุณา
   นักวิชาการอบรม
   และฝึกวิชาชีพ
  • งานฝึกอาชีพ 1
   • เจนจีรา เมธา
    นักพัฒนาสังคม
    ปฎิบัติการ
    • ปราณี
     มาลูน
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส 3
     • ระพีพรรณ
      จรรยานะ
      พนักงานพัสดุ
      ระดับ ส 3
      • พิมพันธ์
       ยะเปียง
       พนักงานพัสดุ
       ระดับ ส3
       • สุกัญญา
        ธิลำพูน
        นักพัฒนาสังคม
    • วิเชียร
     เดชสิริยาภรณ์
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส3
     • พิมพันธ์
      ยะเปียง
      พนักงานพัสดุ
      ระดับ ส3
      • พงศกร
       สร้อยแก้ว
       นักวิชาการ
       อบรมและฝึกวิชาชีพ
       • นิโลบล
        หันชื่น
        ผู้ดูแลผู้รับการ
        สงเคราะห์
        • ปรารถนา
         มาลูน
         ครูฝึกอาชีพ
         สงเคราะห์ ชั้น3
         • พัลลภ
          สุขสุวรรณ
          เจ้าพนักงาน
          พัฒนาสังคม
          • กนกวรรณ
           วังนัยกูล
           ผู้สอนวิชาชีพ
           • ดวงตะวัน
            สายวงศ์ปัญญา
            เจ้าพนักงาน
            อบรมและฝึกอาชีพ
            • ฐิติญา
             แก้วอ้าย
             ผู้สอนวิชาชีพ
  • งานฝึกอาชีพ 2
   • ธนวัฒน์
    อุดทังกันทา
    เจ้าพนักงาน
    ธุรการชำนาญงาน
    • วัชรินทร์
     ผลเทิ้ม
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส4
     • เพ็ญแข
      ทารักษ์
      พนักงานธุรการ
      ระดับ ส 4
      • จักรกฤษ
       สุตาโย
       เจ้าพนักงาน
       พัฒนาสังคม
       • ณัฐชยา
        บัวงาม
        นักพัฒนาสังคม
  • งานฝึกอาชีพ 3
   • สุรศักดิ์
    พิมพ์ใจใส
    เจ้าพนักงาน
    อบรมและฝึกวิชาชีพ
    • สุกัญญา
     ธิลำพูน
     นักพัฒนาสังคม
     • ภัณฑิรา
      วรธงไชย
      ครูฝึกอาชีพ
      สงเคราะห์ ชั้น3
      • เกียรติศักดิ์
       นาคจู
       เจ้าพนักงานอบรม
       และฝึกวิชาชีพ
  • อัษฏา
   วิชัยยา
   พนักงานธุรการ
   ระดับ ส3
Leave A Reply

Your email address will not be published.