กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน

 • วัชรินทร์
  ปงจันตา
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
  การเรียนรู้
  และพัฒนาอาชีพ
  • งานฝึกอาชีพ 1
   • เจนจีรา
    เมธา
    นักพัฒนาสังคม
    ปฎิบัติการ
    • ปราณี
     มาลูน
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส 3
     • ระพีพรรณ
      จรรยานะ
      พนักงานพัสดุ
      ระดับ ส 3
      • พิมพันธ์
       ยะเปียง
       พนักงานพัสดุ
       ระดับ ส3
       • สุกัญญา
        ธิลำพูน
        นักพัฒนาสังคม
        • ศรีนวล
         เดชสิริยาภรณ์
         เจ้าหน้าที่ธุรการ
         • ทิพวรรณ
          ฝั้นกันทา
          ผู้สอนวิชาชีพ
          • กนกวรรณ
           วังนัยกูล
           ผู้สอนวิชาชีพ
           • ฐิติญา
            แก้วอ้าย
            ผู้สอนวิชาชีพ
  • งานฝึกอาชีพ 2
   • ธนวัฒน์
    อุดทังกันทา
    เจ้าพนักงาน
    ธุรการชำนาญงาน
    • วัชรินทร์
     ผลเทิ้ม
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส4
     • อัษฏา
      วิชัยยา
      พนักงานธุรการ
      ระดับ ส3
      • ปรารถนา
       มาลูน
       ครูฝึกอาชีพ
       สงเคราะห์ ชั้น3
       • ณัฐชยา
        บัวงาม
        นักพัฒนาสังคม
  • งานฝึกอาชีพ 3
   • สิริกร
    ศุภมงคล
    นักจัดการงาน
    ทั่วไปปฎิบัติการ
    • วิเชียร
     เดชสิริยาภรณ์
     พนักงานธุรการ
     ระดับ ส3
     • ภัณฑิรา
      วรธงไชย
      ครูฝึกอาชีพ
      สงเคราะห์ ชั้น3
      • จักรกฤษ
       สุตาโย
       เจ้าพนักงาน
       พัฒนาสังคม
       • นิโลบล
        หันชื่น
        ผู้ดูแลผู้รับการ
        สงเคราะห์
Leave A Reply

Your email address will not be published.