วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวในพื้นที่ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง และมีความเสมอภาคในสังคม

 

พันธกิจ

1) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพสตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

2) จัดบริการสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาสังคม

3) สร้างความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของสตรีและครอบครัว

4) พัฒนาวิชาการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และบูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5) จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาสังคม

6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

Leave A Reply

Your email address will not be published.