ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด …………………………… วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวของแม่วัยใสและแม่เลี้ยงเดี่ยวคลอดบุตรก่อนกำหนด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลเวียงตาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 12 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. Smart…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป. ..................................................... วันที่ 17 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยทำความสะอาดบริเวณภายใน ศสค.ลป. และสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ เนื่องจากคืนวันที่ 12 เมษายน 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประสบเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อนเสียหายเป็นวงกว้าง อาทิ ต้นไม้หักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้า กระจกหน้าต่างแตก…

ศสค.ลป. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)

ศสค.ลป. ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ------------------------------------- วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ศสค.ลป.…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ" --------------------------- วันที่ 10 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ" เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจในประเด็นการเคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกาย…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 10 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 13 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. Smart…

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในยุค new normal

วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรมภายในศูนย์เรียนรู้

การฝึกอาชีพในชุมชน

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ------------------------------- วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพสตรีตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก…

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

1 of 3

คู่มือ/องค์ความรู้

สาระน่ารู้

แนะนำอาชีพ