ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ———————————————…

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในยุค new normal

วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอาชีพในชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

1 of 3

คู่มือ/องค์ความรู้

สาระน่ารู้

แนะนำอาชีพ