ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 20 ราย ซึ่ง ศสค.ลป.…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม --------------------------- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 28 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้บันทึกข้อมูลสมุดพกครอบครัว (MSO - logbook) และชี้แจงภารกิจหน่วยงาน…

ลงพื้นที่สรุปบทเรียนการทำงานโครงการจังหวัดต้นแบบ และการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ลงพื้นที่สรุปบทเรียนการทำงานโครงการจังหวัดต้นแบบ และการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา --------------------------- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สรุปบทเรียนการทำงานโครงการจังหวัดต้นแบบและการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ***************** วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 …........................ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน…

อบรมการใช้งานระบบรายงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center)

อบรมการใช้งานระบบรายงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center) ------------------------ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบรายงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center)…

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในยุค new normal

วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรมภายในศูนย์เรียนรู้

การฝึกอาชีพในชุมชน

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน -------------------------------------------------- วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

1 of 3

คู่มือ/องค์ความรู้

สาระน่ารู้

แนะนำอาชีพ