ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปี 2567

กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปี 2567 ************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยจัดงานมอบรางวัล “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น” จำนวน 41 รางวัล พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพในสถาบันและในชุมชน ประจำปี 2567…

พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระทาน และการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี”

พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระทาน และการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน "การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี" ---------------------------------------------- วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระทาน จำนวน 6 คน และการจัดฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน "การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี" โดนมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง…

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ยายทวดไม่มีรายได้ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานในวัยเรียน 2 คน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ยายทวดไม่มีรายได้ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานในวัยเรียน 2 คน ------------------------------- วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง…

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ********** วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยจัดบูทประชาสัมพันธ์ภารกิจและการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ และให้ความรู้ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558…

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี ----------------------- วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี หลักสูตรเค้กคาเฟ่เบเกอรี่ หลักสูตรดัดขนตา ต่อขนตา และหลักสูตรการจัดดอกไม้ จับจีบผ้า จำนวน 43 คน เพื่อประเมินสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ของผู้รับการฝึกอาชีพ และแนะนำการดำรงชีวิตในสถาบัน ณ ศสค.ลป.…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ----------------------- วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมทักษะชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558…

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในยุค new normal

วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอาชีพในชุมชน

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเมินกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ------------------------------- วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มอาชีพสตรีตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก…

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

1 of 3

คู่มือ/องค์ความรู้

สาระน่ารู้

แนะนำอาชีพ