ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม Social Assistance Center (สายด่วน 1300) เป็นมิตร เป็นธรรม เป็นพลังเพื่อสังคม

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยนางสาวศิริมาศ ไชยบุญเรือง…

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในยุค new normal

วีดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการบริการสวัสดิการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ ที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามสมควร การรักษาพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทุนสงเคราะห์ครอบครัว การนันทนาการ อาทิ จัดให้มีโทรทัศน์ การฉาย วีดีโอ ห้องสมุด การกีฬา ฯลฯ การเรียนปรับพื้นฐานอาชีพ การทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน และการฝึกงานในสถานประกอบการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอาชีพในชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

รายงาน/ผลการดำเนินงาน

1 of 2

คู่มือ/องค์ความรู้

สาระน่ารู้

แนะนำอาชีพ