สมัครเรียนออนไลน์

ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครออนไลน์
ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2. ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เช่นว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพ ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
3.กลุ่มที่มีสถานะชายขอบ 
4.แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
5.ประชาชนทั่วไป

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงชุดสุภาพ
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
Leave A Reply

Your email address will not be published.