โครงสร้างการบริหารงาน

 • นุจรี เต็มรุ่ง
  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
  • วัชรินทร์
   ปงจันตา
   หัวหน้าฝ่าย
   บริหารทั่วไป
  • สิริกร
   ศุภมงคล
   หัวหน้ากลุ่ม
   แผนงานและ
   วิชาการ
  • ศักรินทร์
   ไชยเตกูล
   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
   การเรียนรู้
   และพัฒนาอาชีพ
  • อิศรา
   คันธรักษ์
   หัวหน้ากลุ่ม
   ส่งเสริมการจัด
   สวัสดิการสังคม
Leave A Reply

Your email address will not be published.