Browsing Category

Uncategorized

ประกาศ รายชื่อ “ผู้ผ่านการคัดเลือก” เพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง…

ประกาศ รายชื่อ "ผู้ผ่านการคัดเลือก" เพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว

วันที่ 17 กันยายน 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว…

ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและถอดบทเรียนการ ดำเนินการกลุ่มกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (75…

วันที่ 5-8 กันยายน 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ศสค.ลำปาง) มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12…

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม พม. ส่งความสุขทุกอาชีพ (ฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน)…

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ศสค.ลำปาง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม พม. ส่งความสุขทุกอาชีพ…