Browsing Category

ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึกอาชีพ…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึกอาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ---------------- วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการแต่งหน้าเกล้าผม”

ปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการแต่งหน้าเกล้าผม” ---------------------- วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ----------------------- วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ…

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่…

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ................................................. วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรแต่งหน้าเกล้าผม”

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรแต่งหน้าเกล้าผม” -------------------------------- วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ---------------------------- วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปี พ.ศ. 2566…

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร .............................. วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร -------------------------------- วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปี พ.ศ. 2566…

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ................................... วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566…

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (70 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร -------------------------------- วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 นางนุจรี เต็มรุ่ง…