Browsing Category

ข่าวกิจกรรม

ลงนามสัญญารับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ลงนามสัญญารับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ---------------------- วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป. เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศสค.ลป. เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ........................................................... วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาการจัดสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ของ ศสค. ลป. ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาการจัดสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ของ ศสค. ลป. ครั้งที่ 2/2567 ******************** วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม -------------------------- วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567 -------------------------- วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567…

กิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body Happy Workplace

กิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body Happy Workplace ------------------------ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย…

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม -------------------------- วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ---------------------------------------- วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

หารือแนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

หารือแนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ --------------------------- วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ ****************** วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…