ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Women and Family Development Learning Center in The North, Lampang Province.

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง) ได้ถูกก่อตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้าประเวณีตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ซึ่งสภาพสังคมในขณะนั้น สตรี และเยาวสตรีของภาคเหนือส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาวิชาชีพ และไม่ได้รับโอกาสในการแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จนต้องเข้าไปแสวงหางานทำในเมืองใหญ่ เมื่อไม่มีต้นทุนของชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สตรีที่เข้าสู่เมืองใหญ่ ยากที่จะหาโอกาสที่จะทำงานที่สุจริตและมีรายได้อย่างเป็นธรรม และจึงเป็นเหตุให้ถูกล่อลวง ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสีย

จนในที่สุดต้องเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ รวมถึงทำให้สถานภาพของสตรีไทยเสื่อมเสีย ขณะนั้นกรมประชาสงเคราะห์จึงได้พยายามลดจำนวนหญิงบริการ โดยอาศัย พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503

ซึ่งบัญญัติให้ กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานฝึกอาชีพเพื่อลดจำนวนหญิงค้าประเวณีที่พ้นโทษจากการกระทำความผิดไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีซ้ำ และป้องกันหญิงรายใหม่ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการย้ายแรงงานสู่เมือง ให้สตรี และเยาวสตรีที่อยู่ในชนบทมีอาชีพที่ดี

มีงานทำสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงจึงได้จัดตั้ง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ สตรี เยาวสตรี ให้มีงานทำ มีรายได้ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

จนกระทั่ง พ.ศ.2542 สถานการณ์ของการค้าประเวณี ได้เปลี่ยนแปลงไปกลุ่มเยาวสตรีที่เปราะบางมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการถูกล่อลวงในการค้ามนุษย์ และการทำงานผิดกฎหมาย ความซับซ้อน ของปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม (บทบาทหญิงชาย) ได้ทวีความรุนแรง สตรีได้รับผลกระทบจากการหย่าร้าง การไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตกขอบของสังคม กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึงสวัสดิการของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน ความต้องการของตลาดงานทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงมีการตั้งหลักเกณฑ์อัตรารายได้กับวุฒิการศึกษา ทำให้ผู้ใช้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมต้น หรือประถมเท่านั้น มีรายได้น้อยและคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร จนทำให้บางรายต้องเข้าสู่การทำงานที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสียศีลธรรม หรือเป็นแค่แรงงานฐานล่าง ไม่ทำให้คุณภาพชีวิต และสถานภาพบทบาทสตรีได้พัฒนาขึ้น ศูนย์เรียนรู้ฯ จึงต้องปรับการดำเนินงานตามบริบทโดยการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาสายอาชีพ เพื่อยกระดับวิชาชีพของสตรีขึ้นให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น ในระดับ ปวช. โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันละกัน ทำให้สามารถยกระดับทางวิชาชีพของสตรีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง การฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ สามารถแก้ปัญหาการค้าประเวณี/การค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้ โดยการฝึกอาชีพ ให้ผู้ใช้บริการมีงานทำ และยกระดับทางวิชาชีพ ทำให้สตรี เยาวสตรี รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ที่ผ่านการฝึกอบรมมีอาชีพ  มีงานทำพึ่งตนเอง และสตรีที่ผ่านการยกระดับวิชาชีพ มีความรู้ มีช่องทางในการทำงานที่เหมาะสมกับรายได้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ตลอดจน การส่งเสริมสถานภาพ คุณค่าบทบาทสตรีให้สูงขึ้น และระหว่างที่ผู้รับการฝึกอาชีพอยู่ในศูนย์ฯจะได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการค้ามนุษย์ (กฎหมาย 4 ฉบับ) คือ การแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี                พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 สิทธิบทบาทหญิงและชาย และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และสุขภาพทางเพศ ผ่านโครงการต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอาชีพ

วันที่ 2 ตุลาคม 2545 โอนไปสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 โอนไปสังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 6 มีนาคม 2558 โอนไปสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง”

ประวัติของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เดิมชื่อว่า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานสังกัดกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2522

Leave A Reply

Your email address will not be published.