ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว…

กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำเทียนหอมเป็นของขวัญวันแม่ ปีงบประมาณ 2565…

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวัชรินทร์  ปงจันตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวศิริมาศ ไชยบุญเรือง นักสังคมสงเคราะห์…

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ

วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ…

เข้าร่วมพิธี “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ความสวยงามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จังหวัดลำปาง…

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวฐิติญา  แก้วอ้าย ครูฝึกอาชีพ พร้อมผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแผนกเสื้อผ้าแฟขั่น เข้าร่วมพิธี…

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย รุ่นที่ 4

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย รุ่นที่ 4 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน…

การรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 วัน “หลักสูตรการทำเคมีผม ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 วัน…

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง…

ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom…

กิจกรรมทักษะชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.…