Browsing Category

ข่าวกิจกรรม

ศสค.ลป. รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ศสค.ลป. รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 …….................... ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 67 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินฯ…

ประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567 ——————————————— วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี

สอบประวัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันรายกรณี ----------------------- วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ----------------------- วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด หมวด 3 (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด หมวด 3 (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) .................................... วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ********************** วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ครั้งที่ 1 ----------------- วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาง…

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาง แอปพลิเคชันไลน์ @กระทรวง พม. ----------------------------- วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ --------------------------- วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ครั้งที่ 1 ----------------- วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง…