ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสมุดพกครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK)”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนันทภรณ์ แสนคำฟู นักสังคมสงเคราะห์ และนายกิตติภัค เกษมสุขพัชรา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสมุดพกครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK)” ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อชี้แจงการใช้งานและการทำงานของระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนสภาพปัญหาความเดือดร้อน แผนการช่วยเหลือ การติดตามผลการดำเนินงาน และส่วนรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยงาน One Home จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Leave A Reply

Your email address will not be published.