ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (ITA) ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (ITA) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ด้านธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

Leave A Reply

Your email address will not be published.