กิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body Happy Workplace

กิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body Happy Workplace
————————
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body Happy Workplace โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรสังกัดกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ณ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.