ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
—————————
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม จำนวน 11 ราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. Smart และชี้แจงภารกิจหน่วยงานเพื่อเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
กำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปางพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 11 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.