กิจกรรม Lampang Youth Pride

กิจกรรม Lampang Youth Pride
———————
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรม Lampang Youth Pride บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และจัดบูทกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธาน ณ อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.