ประชุมหารือการจัดอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผ่าน Platform Online

ประชุมหารือการจัดอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผ่าน Platform Online
—————————–
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมหารือการจัดอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผ่าน Platform Online เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรกในการดูแลตนเอง บุตร และครอบครัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.