ลงนามสัญญารับเงินสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ลงนามสัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
———————-
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมลงนามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ร่วมกับนางสาวกริสนา พลชา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบหมายให้ ผอ.ศสค.ลป. ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานความเท่าเทียมทางเพศจังหวัดอุตรดิตถ์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมมาลาการ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.