ประชุมคณะกรรมการการศึกษาการจัดสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ของ ศสค. ลป. ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาการจัดสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ของ ศสค. ลป. ครั้งที่ 2/2567
********************
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการศึกษาการจัดสวัสดิการและการพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน รายงานผลการติดตามการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งพิจารณาการขับเคลื่อนงานของ ศสค.ลป. ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.