ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
————————–
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 10 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. Smart และชี้แจงภารกิจหน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.