ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
—————————————-
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่จัดทำและเสนอแผนงาน/โครงการบูรณาการด้านสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.