ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
—————————
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย ร่วมกับ นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 และผู้นำชุมชนเขตตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในระบบ พม. Smart และชี้แจงภารกิจหน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.