ประชุมปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2567

ประชุมปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2567
…………………………..
วันที่ 5 มิ.ย. 67 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางมอบหมายหัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2567 เพื่อทบทวนแผนบริหารดังกล่าว จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมมาลาการ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.