มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
—————————
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สัน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประสบปัญหาดูแลหลานฝาแฝดวัยแรกเกิด ซึ่งบิดามารดาเด็กแยกทางกัน บิดาต้องโทษจำคุก ทำให้มารดาเด็กต้องรับภาระดูแลบุตรลำพัง ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ ตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.