ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ย่ามีความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ภาระหนี้สิน และรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยรุ่น

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ย่ามีความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ภาระหนี้สิน และรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยรุ่น
—————————–
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กรณีครอบครัวข้ามรุ่นประสบปัญหา ย่ามีความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย หนี้สิน และรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยรุ่นซึ่งมีภาวะความเครียด โดยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงตาล พยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลห้างฉัตร อพม.ต.เวียงตาล และผู้นำชุมชน ซึ่งมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1) ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียด และการดูแลหลานวัยรุ่น โดยพยาบาลวิชาชีพ และนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลห้างฉัตร
2) เทศบาลตำบลเวียงตาล อพม. และผู้นำชุมชน เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลการปรับตัวของหลานและย่า
3) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.