ตรวจติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง

ตรวจติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง
———————-
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายกิตติ อินทรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนงานด้านสังคม (โครงการบ้านยิ้ม/โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง และร่วมประชุมตรวจติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการ สสว.9 พร้อมด้วย นายธนู ธิแก้ว พมจ.ลำปาง และหัวหน้าหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว ลำปาง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.