ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาอัคคีภัย

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีประสบปัญหาอัคคีภัย
—————————————-
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบสิ่งของบริจาคประเภทที่นอนและชุดเครื่องนอน พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท จากงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยมี นายกิตติ อินทรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.