รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
**********************
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน (หลักสูตร Cake cafe และหลักสูตรการต่อขนตา ดัดขนตา) พร้อมทั้งปฐมนิเทศและชี้แจงกฎระเบียบเบื้องต้น ณ ศสค.ลป

Leave A Reply

Your email address will not be published.