ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
—————————
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 12 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้เพิ่มแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. Smart จัดเก็บสมุดพกครอบครัว (MSO – logbook) รวมถึงวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว (Nursing Care Plan) และชี้แจงภารกิจหน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 12 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.