กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
———————–
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมทักษะชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน พม. 1300 และช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ESS Help Me พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co – Working Space รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการทำบายศรี จำนวนทั้งสิ้น 33 คน เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาชีพได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องศูนย์เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย (Learning Center)

Leave A Reply

Your email address will not be published.