กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2
———————————–
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพออนไลน์ Co-Working Space รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมาย จัดโดยกลุ่มแผนงานและวิชาการ ณ ห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co – Working Space ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.