กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
—————————————
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านภูผักไซ่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หลักสูตรการทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนในพื้นที่ร่วมเปิดกิจกรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.