กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
———————————————
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 คน และนักสังคมสงเคราะห์ได้ให้ความรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้ายกดอกบ้านวังยายมาก ม.3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หลักสูตรการทอผ้ายกดอกสองฝั่งยมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาติ โดยมี นางพินิจนันท์ ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นางสาวอภิรดา วรศิริ พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมติดตามการจัดกิจกรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.