ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน
————————————————–
วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (70 วัน) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านเกศกาสร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทอผ้า การแปรรูปและการมัดลายผ้าทอมัดหมี่ 2) กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเกาะแตง ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทำน้ำพริก การแปรรูปและการถนอมอาหาร และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (60 วัน) จำนวน 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าซิ่นบ้านทรัพย์เจริญ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการทอผ้าซิ่นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติ 2) กลุ่มอาชีพสตรีบ้านจันทิมา ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟและน้ำผึ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.