ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
—————————————————————-
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การรายหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุมมาลาการ ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.