ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
———————————————
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สันจำนวน 17 ราย ซึ่ง ศสค.ลป. ได้ชี้แจงภารกิจหน่วยงาน พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.