กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย กระทรวง พม.

กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย กระทรวง พม.
————————
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย กระทรวง พม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรสังกัดกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ณ ห้องชมพูสิริน ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.