กิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

กิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
———————————————
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านสตรีและครอบครัว
ในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับแก่สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนได้ ตลอดจนทราบถึงช่องทางการแจ้งเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และแกนนำศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในพื้นที่ จำนวน 40 คน โดยมี นายสมบัติ กัลยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.