ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
———————————————-
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) สค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA สร้างความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจได้ เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม การสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร บุคลากร สค. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Meeting ห้องประชุมพุดพิชญา ศสค.ลป.

Leave A Reply

Your email address will not be published.