กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
———————————————
วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
(นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศสค.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 20 คน ณ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านแม่ราก ม.11 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หลักสูตรการทอผ้าม่อฮ่อมและการปักลายผ้าด้นมือ โดยมี นายฉลวย นามกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.