กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
********************
วันที่ 22,24-26 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
(นางนุจรี เต็มรุ่ง) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูล สอบประวัติ ลงเยี่ยมบ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 80 คน
1.กลุ่มสตรีทอผ้ากี่เอวย้อมสีธรรมชาติและการแปรรูปผ้าทอบ้านสันติสุข ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง หลักสูตรการทอผ้ากี่เอวย้อมสีธรรมชาติและการแปรรูปผ้าทอ
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านวังสัก ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3.กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดบ้านเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
4.กลุ่มทอผ้าเมืองวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง หลักสูตรการทอผ้าและการแปรรูปผ้าทอ
โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Leave A Reply

Your email address will not be published.